Delfstoffen Combinatie Maasdal

Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) is een samenwerkingsverband tussen Teunesen Zand en Grint BV uit Gennep en Terraq uit Venlo. De twee bedrijven hebben begin jaren 90 de handen ineen geslagen om samen middels de zand- en grindwinning aan de slag te gaan met gebiedsontwikkelingen langs de Maas. DCM is met name actief tussen Venlo en Arcen.

De gebiedsontwikkelingen bij DCM ontstaan op basis van het materiaal dat bij winning vrij komt. DCM produceert industriezand en grind dat wordt gebruikt in beton- en metselproducten zoals metselmortels, betonstenen en betonvloeren voor de woningbouw.

Hoogwaterveiligheid, het herstellen van natuurgebieden en het aanleggen van nieuwe natuur, recreatie en toerisme zijn eveneens belangrijke opgaven van DCM. Met ontgrondingsprojecten realiseren we deze maatschappelijke doelen. De meerwaarde van een project staat voorop: het realiseren van meervoudige doelstellingen met een nieuwe gewenste en hoogwaardige gebiedsontwikkeling.


Betrokkenheid

DCM beschikt over kennis en ervaring met gebiedsontwikkelingsplannen en kan projecten daarom efficiënt uitvoeren. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en dat geldt ook voor de betrokkenheid bij de omgeving. Voor, tijdens en na de zandwinning.

De omwonenden betrekt DCM al vanaf de planvorming bij nieuwe projecten. Hun mening en input zijn belangrijk. We gaan graag in op adviezen voor een nóg beter eindresultaat. Ook werken we succesvol samen met organisaties als het Limburgs Landschap, IVN, gemeenten, provincie, dorpsraden en Rijkswaterstaat. Zo bereiken we een zo goed mogelijk resultaat waar iedereen tevreden mee is.

Meer hierover lees je in het interview met de Dorpsraad van Lomm

DCM - Over DCM Betrokkenheid

DCM produceert schoon met installaties die indien mogelijk op elektrische energie draaien. DCM gebruikt moderne technieken voor het automatisch klasseren en samenstellen van de zand- en grindmengsels om een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te kunnen leveren. De mengsels worden continu geanalyseerd in ons eigen laboratorium, zodat we onze klanten een constante kwaliteit kunnen garanderen.

Ga naar onze projecten

Van het begin tot het einde

De gebiedsontwikkeling neemt een periode van meerdere jaren in beslag. We willen een omgeving realiseren waarin het goed wonen, werken en recreëren is en die tot ieders tevredenheid stemt. Betrokkenen nemen we daarom vanaf het begin mee in de plannen. Hieronder volgt een korte beschrijving over het verloop van een project.

 • Doel en plaats project definiëren
 • Gesprekken voeren met onder andere gemeente, provincie en belanghebbenden zoals omwonenden (continu proces)
 • Komen tot een schetsonderwerp
 • Uitwerken naar projectontwerp
 • Grondaankoop (continue proces)
 • Bodemonderzoeken
 • Vergunning aanvragen
 • Explosieven opsporen
 • Archeologisch onderzoek
 • Winning zand en grind
 • Herinrichting gebied

Winning en herinrichting vinden deels parallel en zoveel mogelijk gefaseerd plaats.


Klimaatverandering eist hoogwaterveiligheid

Klimaatverandering leidt tot langdurigere droogteperiodes en extremere regenval, waardoor een planmatige omgang met het water steeds belangrijker wordt. Denk hierbij aan het plotselinge hoogwater in juli 2021. Na de hoge waterstanden van 1993 en 1995 nam Rijkswaterstaat maatregelen om het gebied langs de Maas veiliger te maken. Een van die maatregelen is het Tracébesluit Zandmaas, het gebied waarin DCM actief is. DCM levert een in Noord-Limburg belangrijke bijdrage aan dit besluit met de realisatie van de hoogwatergeul Lomm. Het project zorgt voor 12 cm waterstandsverlaging ter hoogte van Venlo en werkt ten zuiden van Venlo door. Daarnaast zorgt de Hoogwatergeul in tijden van droogte voor een extra waterbuffer.

Ruimte voor de rivier

De (zomer)hoogwaterpiek van juli 2021 was een ramp. DCM heeft de gemeenschap van Velden en Lomm vanzelfsprekend geholpen met het verhogen van de kades om een dreigende overstroming te voorkomen. Gelukkig is in Velden en Lomm alles goed gegaan, al stond het water letterlijk tot aan de lippen.

Terugkijkend naar de waterafvoeren en de daarbij behorende waterstanden kunnen we concluderen dat de Hoogwatergeul  bij Lomm, zoals DCM deze realiseert, prima heeft gefunctioneerd en de inwoners van Velden, maar ook Venlo mede behoed heeft voor een overstroming.

We moeten dus niet alleen kades verhogen, maar ook “Ruimte aan de rivier geven”, zoals we willen realiseren met de Hoogwatergeul Grubbenvorst en Lottum, die zorgen voor veiligere gebieden stroomopwaarts en daardoor minder hoge dijken noodzakelijk maken. Dit alles in combinatie met delfstofwinning en natuurrealisatie en zonder financieringsstromen vanuit de overheid. De projecten worden immers gefinancierd uit de winning van zand en grind.