Gebiedsontwikkeling Grubbenvorst versterkt huidige functies

Gebieds- ontwikkeling Grubbenvorst versterkt huidige functies

De voorziene gebiedsontwikkeling is gelegen aan de westkant van de Maas in het uiterwaardengebied ten noordwesten van Grubbenvorst. DCM werkt hier samen met de gemeente Horst aan de Maas en de omwonenden aan de voorbereidingen voor zogenoemde ‘rivierverruimingsmaatregelen’ in het gebied.

Na de hoge waterstanden in 1993 en 1995 heeft de overheid DCM verzocht om via de winning van zand en grind een bijdrage te leveren aan de hoogwaterveiligheid in het Maasdal. Zoals in juli 2021 bleek, is het gevaar van hoogwater vandaag de dag nog steeds relevant. Het mes snijdt zo aan twee kanten: we winnen zand en grind voor de belangrijke bouwopgave én de regio wordt nog beter beschermd tegen hoogwater. En dit zonder hoge maatschappelijke kosten voor de overheid.

Toegevoegde waarde

De plannen voor de inrichting van de Maasweerd van Grubbenvorst moeten nog verder worden uitgekristalliseerd. De bij het Maasdal betrokken stakeholders werken daaraan. Het project levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de hoogwaterveiligheid van Grubbenvorst, maar ook aan die van de stad Venlo.

Geprobeerd wordt om de plannen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften die er leven in het dorp Grubbenvorst en in omgeving als het gaat om natuurontwikkeling, recreatie, toerisme en woningbouw.

Versterking functies

Grubbenvorst ligt op een mooie plek aan de Maas. Die ligging wil DCM versterken met een aantrekkelijk uitloop- en verblijfsgebied. Denk daarbij aan een recreatieve oever die voor fiets- en wandelverkeer goed ontsloten is. Bij de inrichting en latere oplevering van het gebied kijkt DCM naar de kwaliteiten die het landschap al te bieden heeft, zoals de glooiingen die er van nature in het Maasdal aanwezig zijn.

Meer ruimte voor natuur

Op dit moment is het overgrote deel van het gebied nog landbouwkundig in gebruik. Tijdens de uitvoering van de hoogwatermaatregelen wordt het geleidelijk omgevormd naar een meer natuurlijk ingericht gebied. Ook voor de natuurwaarden in de omgeving ontstaat straks meer ruimte. Tijdens de uitvoering wordt geprobeerd de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door het zand en grind per schip af te voeren over de Maas. Het Maasdal zal ook tijdens de uitvoering toegankelijk blijven. Niet altijd overal, maar wel altijd ergens.

Foto-impressie