In Lomm gaan hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand

In Lomm gaan hoogwater-veiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand

Aan de oostzijde van de Maas werkt DCM in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat aan een hoogwatergeul. De geul en bypass zorgen voor een flink lagere waterstand van 12 centimeter. Door de hoogwaterbescherming ontstaat er een gebied met nieuwe, ‘natte’ natuur. Bovendien levert de bypass een bijzonder recreatiegebied op met fiets- en wandelpaden en een aanlegsteiger voor bootjes. Omwonenden zijn hier dan ook regelmatig te vinden. De aanleg van de hoogwatergeul wordt voor het grootste deel betaald uit de verkoop van zand en grind.

Speerpunt Lomm

Bijzonderheden

De aanleg van de hoogwatergeul Lomm  behoort tot de Maaswerken en was rond de eeuwwisseling een van de eerste onderdelen van het project Zandmaas: de hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling in Midden- en Noord-Limburg in combinatie met zand- en grindwinning.

De afgraving van het gebied heeft ook een grafplaats met 60 graven en een cultplaats voor rituele en religieuze handelingen uit de ijzertijd (800 tot 12 voor Christus) opgeleverd die volgens archeologen van nationaal belang is. Het gebied is in 2022 uitgeroepen tot archeologisch speerpunt en maakt deel uit van de Archeo Route die Zuid- met Noord-Limburg verbindt. De route bestaat uit tien speerpunten langs de Maas die samen het verhaal vertellen van de Maas als levensader van Limburg. Het project is een samenwerking van het Limburgs Museum met Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Limburg en Limburg Marketing.

In samenspraak met de Dorpsraad in Lomm  is er aan de noordzijde van de hoogwatergeul een bypass gemaakt: dat is in feite een tweede uitstroomopening van de geul in de Maas. De bewoners zijn zeer tevreden met het resultaat. Lees hierover het interview met de Dorpsraad.

Lees interview

Omvang en tijdsduur

Het werk duurt naar alle waarschijnlijkheid tot 2024.  De beoogde waterveiligheid is gerealiseerd.

Zand- en grindwinning

Het metsel- en betonzand en grind worden boven water gehaald via een zuiginstallatie.  Het materiaal wordt per schip afgevoerd. De afgegraven bovenlaag in het gebied is verzameld in een dekgrondberging. Deze grond is tijdelijk in depot gezet en wordt straks gebruikt voor de afwerking van het gebied. In de drijvende zandfabriek worden het zand en grind verkoopklaar gemaakt.

Inrichting

De hoogwatergeul en bypass zorgen voor een verlaging van het waterpeil van de Maas met 12 centimeter en een recreatiegebied van 17 hectare. Daarnaast ontstaat er langs de hoogwatergeul een honderd hectare groot rivier gebonden natuurgebied dat in eigendom en beheer komt van Het Limburgs Landschap.  De Stichting gaat het gebied beheren met grote grazers. Door de aanleg van de hoogwatergeul ontstaat een aantrekkelijk natuurgebied langs de Maas.


Toekomst / uitbreidingsplannen

DCM ziet mogelijkheden voor een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied in combinatie met extra zandwinning. Door de mogelijke toevoeging van nieuwe functies blijft de dynamiek in het gebied behouden. Naast de noord-zuid natuurverbinding ontstaan er ook opties voor de gewenste oost-west natuurverbinding.

Foto-impressie