headerPic

CVI Raaieinde Grubbenvorst

DCM werkt aan de realisatie van een haven met een centrale zandverwerkingsinstallatie (CVI) te bouwen in Grubbenvorst. De haven zal in dienst staan van de Maasprojecten die DCM exploiteert, en wordt gebruikt voor het lossen en verwerken van toutvenant (nog onbewerkt zand) en het laden van het gereed product. De locatie heeft een grootte van ongeveer 42 hectare en wordt begrensd door:

– Oostzijde – Maas;

– Zuidzijde – Rijksweg A67;

– Westzijde – Venloseweg;

– Noordzijde – ter hoogte van rivierkilometer 112.


Het aangevoerde zand komt van de projecten, die als doel hebben het scheppen van meer ruimte voor de rivier. Waardoor de omgeving beter beschermd bij hoogwatersituaties. Nadat we het toutvenant verwerkt hebben tot bijvoorbeeld industriezand en grind, transporteren schepen en vrachtauto's het naar de klant. De meeste klanten in de regio worden met vrachtauto's bevoorraad, terwijl de klanten buiten de regio per schip worden voorzien.

Inmiddels heeft DCM een plan-MER (Klik hier voor de verschillende fases van een project) opgesteld. Deze plan-MER dient als onderbouwing van de locatiekeuze. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft inmiddels ingestemd met de lokatiekeuze en onderschrijft de noodzaak van de projecten die uitgevoerd moeten worden langs de maas. Ook heeft de raad ingestemd medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan.  

Momenteel worden de resultaten van het archeologisch onderzoek in kaart gebracht waarna de provincie Limburg de verdere procedure zal aangeven.

Binnenkort zal worden gestart met de project-MER-procedure. Parallel aan deze procedure starten we ook met de diverse vergunningaanvragen en een bestemmingsplanwijziging.

 

Logboek CVI Raaieinde Grubbenvorst

Voortgang van het project CVI Raaieinde Grubbenvorst
Het project CVI Raaieinde Grubbenvorst is volop in voorbereiding. hieronder een "artist impression" van het project in uitvoering.

CVI Raaieinde in uitvoering